സ്മാര്‍ട്ട്‌

:-) ഇതു വെറുതേ എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇടം.


download

Posted byകുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan at 11:08 AM  

169 comments:

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... May 6, 2007 at 12:23 AM  

test 1234

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 8:58 PM  

ഇതൊരു കിടിലന്‍ പോസ്റ്റാന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:16 PM  

ഈ കമന്റൊക്കെ എവിടെയാ പോണേ?

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:20 PM  

അതും ശരിയായില്ല. :-(

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:23 PM  

ഇന്നാ പിടിച്ചോ അടുത്തത്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:26 PM  

ഇപ്പോ ശരിയാക്കാട്ടാ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:30 PM  

അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തില്‍ ശരിയായി എന്നു തോന്നുന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:36 PM  

അങ്ങനെ ഇപ്പോ ശരിയായി എന്നു തോന്നുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:49 PM  

ഇതൊന്നാമന്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:49 PM  

ഇതു രണ്ടാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:49 PM  

ഇതു മൂന്നാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:50 PM  

ഇതു നാലാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:50 PM  

ഇതു അഞ്ചാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 9:50 PM  

ഇതു ആറാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:05 PM  

ഒന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:05 PM  

രണ്ടേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:05 PM  

മൂന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:05 PM  

നാലേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:05 PM  

അഞ്ചേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:13 PM  

ഈ പോസ്റ്റ് ഞാന്‍ ഹിറ്റാക്കും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:13 PM  

ഒറ്റക്ക് കമന്റിട്ട്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 1, 2007 at 10:14 PM  

25 ഉം 50 ഉം 100 ഉം ഒരാള്‍ക്കും കൊടുക്കില്ല

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 1:44 AM  

ഇവന്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 1:46 AM  

ഇതാ ഇരുപത്തിനാലാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 1:48 AM  

ഇതാ ഇരുപത്തിനാലാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 1:48 AM  

ഇതാ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:02 AM  

ഇതൊരു ത്വൈരക്കേടായല്ലോ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:09 AM  

ഹൊ ഇതു വര്‍ക്കാകുന്നില്ലല്ലോ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:12 AM  

അടുത്ത കമന്റ്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:15 AM  

ഇതു മഹാതൊല്ലയായല്ലോ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:35 AM  

ഇതു മുപ്പത്തിയൊന്ന്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:41 AM  

ഛെ...

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:45 AM  

അതു ചീറ്റിപ്പോയി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:54 AM  

ഇവിടെ 50 വീഴാതെ ഒന്നും ശരി ആവും എന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 3:31 AM  

അങ്ങനെ ശരിയായോ എന്നൊരു സംശയം

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 3:49 AM  

ഇന്നൊരു 50 എന്നെക്കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 3:52 AM  

onnu kooti nokkam

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 4:02 AM  

this is 38th coment

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 4:09 AM  

athum blockayo

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:44 PM  

ithenkilum shari ayal mathi ayirunnu

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:47 PM  

ഒരു കമന്റു കൂടി ഇട്ടു നോക്കാം.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 2:53 PM  

ഇതു നാല്പത്തി രണ്ട്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:03 PM  

ഇത് അമ്പത് എത്തതെ ശരിയാവില്ല,ഉറപ്പാ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:06 PM  

44 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:15 PM  

45 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:18 PM  

46 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:26 PM  

അങ്ങനെ ശരിയായി എന്നു തോന്നുന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:26 PM  

48 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:29 PM  

ഒന്നു കൂടി റ്റെസ്റ്റിയേക്കാം

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 5:29 PM  

അങ്ങനെ 50 അടിച്ചു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 11:00 PM  

51 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 2, 2007 at 11:04 PM  

ഇതാ 52 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 3, 2007 at 12:09 AM  

ഇതാ 53

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 3, 2007 at 12:14 AM  

ഇതാ 54 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 3, 2007 at 11:48 PM  

55ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 3, 2007 at 11:53 PM  

ഇതാ 56 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ : kuthiravattan said... July 3, 2007 at 11:58 PM  

ഒന്നു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്.

കുതിരവട്ടന്‍ : kuthiravattan said... July 4, 2007 at 12:04 AM  

അങ്ങനെ 56 കമന്റുകള്‍ ആയി.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 12:08 AM  

ഇതാ 59 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 12:11 AM  

60 തികച്ചു

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 12:18 AM  

ഈ പണ്ടാരം

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 1:57 AM  

anganey 62 ayi

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:01 AM  

ഉറക്കം വന്നിട്ടു വയ്യ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:04 AM  

അങ്ങനെ 64 ആമനും വന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:06 AM  

കൊള്ളാം

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:14 AM  

ചാ‍ാ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:17 AM  

ഒന്നു കൂടീ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 4, 2007 at 2:21 AM  

അങ്ങനെ 68 ആമനും വന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 7, 2007 at 6:46 PM  

ഇനി വെറും 32 കമന്റു മാത്രം മതി, 100 തികക്കാ‍ാന്‍.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 9, 2007 at 1:54 AM  

iniyum kitakkunnu 31

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 9, 2007 at 2:30 AM  

Ini verum 30 ennam kooti

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 9, 2007 at 2:45 AM  

aaaa ഒരെണ്ണം കൂടി കിടക്കട്ടെ bbb

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 7:56 PM  

73 ആമത്തെ കമന്റ്. ഹോ :-(

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:14 PM  

ho 74 aaman

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:15 PM  

anganey 75 coment ayi?

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:16 PM  

76 ayi

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:18 PM  

77 coments

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:19 PM  

ithanu 78 aamanthey coment

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:31 PM  

79

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 9:39 PM  

appo itho?

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 10:26 PM  

അങ്ങനെ 81 ഉം കഴിഞ്ഞു.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 10:48 PM  

ho, 82

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 10:50 PM  

ithanu 83

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 10:54 PM  

pinneyum onnu kooti

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 10:57 PM  

onney randey moonney

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 11:06 PM  

86 aaman

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 11:19 PM  

ho

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 11:29 PM  

veetil pokunnu

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 11:37 PM  

hmm

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 9, 2007 at 11:41 PM  

shalyam

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:47 AM  

anganey 91 aayi

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:59 AM  

കമന്റടിച്ചു വയ്യാതായി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 1:01 AM  

ഇതു 93 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 3:00 AM  

ഇവനാണു 94 ആമന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 3:40 AM  

അങ്ങനെ എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ 95 കമന്റുകള്‍ ആയി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 3:45 AM  

അങ്ങനെ 100 നോട് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 4:00 AM  

anganey 97 aayi

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 4:13 AM  

അങ്ങനെ 98 ആമനും വന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 5:05 AM  

അങ്ങനെ 99 കമന്റുകള്‍ ആയി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 5:06 AM  

ഒരാള്‍ക്കും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ ഒറ്റക്ക് 100 കമന്റുകള്‍ അടിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 10, 2007 at 11:48 AM  

ithu 101 aamathey coment

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 10, 2007 at 11:48 AM  

ithu 102 aamathey coment

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 11:58 AM  

കൊമെന്റ് പോര

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 11:58 AM  

ഇനിയും വേണം

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 11:58 AM  

ഇനിയും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:07 PM  

ഇന്നാ പിടിച്ചോ 106

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:07 PM  

ഇന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:12 PM  

ഓഫീസില്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:12 PM  

പോകാന്‍

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:17 PM  

വൈകും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:18 PM  

എന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:18 PM  

തോന്നുന്നു

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:26 PM  

ഇവിടെ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:26 PM  

ഇരുന്നാലും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:27 PM  

അവിടെ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:28 PM  

ഇരുന്നാലും

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 12:28 PM  

.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 1:09 PM  

ennaa

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 1:09 PM  

pinney

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 10, 2007 at 1:09 PM  

poyekkam

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... July 13, 2007 at 2:28 AM  

enna

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 13, 2007 at 2:33 AM  

പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് അടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്നു നോക്കാം.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 13, 2007 at 2:49 AM  

ഇനിയും കിടക്കുന്നു.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... July 13, 2007 at 2:55 AM  

oru monnoorennam

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 17, 2007 at 11:26 PM  

അപ്പൊ തുടങ്ങുകയല്ലേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 17, 2007 at 11:33 PM  

ദോശ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 17, 2007 at 11:33 PM  

ചായ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 17, 2007 at 11:34 PM  

വട

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 17, 2007 at 11:52 PM  

ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ?

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 12:07 AM  

ചമ്മന്തി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 12:07 AM  

ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 12:16 AM  

chammanthi

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 12:42 AM  

കണ്ണിമാങ്ങാ ചമ്മന്തി.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 12:47 AM  

ചെമ്മീന്‍ ചമ്മന്തി

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 1:24 AM  

ഇതു വരേണ്ടതാണ്

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... September 18, 2007 at 1:29 AM  

എന്നാലും

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... September 19, 2007 at 11:20 AM  

ഇന്ന് 150 അടിക്കണം

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... September 19, 2007 at 11:20 AM  

കുറെ നേരം ആയല്ലോ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... September 19, 2007 at 11:52 PM  

ഒന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... September 19, 2007 at 11:52 PM  

രണ്ടേ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... September 19, 2007 at 11:52 PM  

മൂന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 13, 2008 at 1:07 AM  

കുറേ നാളായി ഈ വഴിക്കു വന്നിട്ട്.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 14, 2008 at 12:13 AM  

മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 14, 2008 at 12:18 AM  

എന്നാലും

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 14, 2008 at 12:43 AM  

onnu kooti nokkam

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... December 21, 2008 at 7:45 PM  

ഇത് ഇനീം ഇരുന്നൂറ് എത്തിയില്ലേ.

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... December 21, 2008 at 7:50 PM  

ഒന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 2, 2009 at 3:52 AM  

രണ്ടേ, മൂന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... January 2, 2009 at 4:09 AM  

നാലേ, അഞ്ചേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:11 PM  

നൂറ്റി അന്‍പതേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:11 PM  

നൂറ്റി അന്പത്തൊന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:12 PM  

നൂറ്റി അന്പത്തി രണ്ടേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:14 PM  

നൂറ്റി അന്പത്തി മൂന്നേ

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:23 PM  

check

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:23 PM  

check2

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:26 PM  

check3

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:40 PM  

check4

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:40 PM  

check5

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 9:42 PM  

check6

കുതിരവട്ടന്‍ | kuthiravattan said... January 11, 2009 at 10:03 PM  

check7 നൂറ്റി അന്പത്

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... February 28, 2009 at 2:07 AM  

വീണ്ടും.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... February 28, 2009 at 2:32 AM  

dddd

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 5:07 AM  

ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 5:16 AM  

ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ABCDabcd

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 5:19 AM  

ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ABCDabcd

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 5:21 AM  

ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ABCDabcd

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 9:18 PM  

വീണ്ടും.
വീണ്ടും.
വീണ്ടും.
വീണ്ടും.

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 9:19 PM  

ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്
ഇതൊന്നാമന്

കുതിരവട്ടന്‍ :: kuthiravattan said... November 7, 2009 at 9:19 PM  

അടുത്ത കമന്റ്

Post a Comment